Kokkuvõtte 2021 aasta tegevusest

Liikmed

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumil oli 31. detsembril 49 liiget, neist 4 välisliiget. Meie ühing vananeb jätkuvalt ja sellest tulenevalt suureneb passiivsete liikmete hulk, peamiselt tervislikel põhjustel. Tuumik 10-15 inimest on aktiivselt osalenud meie ettevõtmistes. Meie MTÜ liikmed on aktiivsed ka teistes seltsides ja on üldse ühiskondlikud aktiivsed, mille eest on pälvinud mitmeid autasusid ja tunnustust auliikmetena.

Sisuline tegevus

2021 aasta erines tavapärasest. Seoses pandeemiaga pidime oma tavapäraseid planeerituid tegevusi muutma. Näiteks lükkasime edasi oma aastakoosoleku.

Tähistasime kõiki Eesti Vabariigi tähtsündmusi alates Tartu Rahust.

Tavaliselt on meie traditsioonilised ettevõtmised, mis on seotud president Pätsi isikuga ja Eesti riigivanematega olnud rahvarohked avalikud sündmused. Sel aastal proovisime leida paindlikumad lahendusi lähtudes Vabariigi Valitsuse soovitustest ja tegime neid asju, mida oli võimalik teha. Samas korraldasime kaks bussireisi:

5. septembril riigivanema Friedrich Karl Akeli 150. sünniaastapäeva tähistamine Hallistes ja 22. septembril Jõelähtme kirikusse riigivanemate mälestusteenistusele.

Peale traditsioonilise põhikirjalise tegevuse on muuseum käivitanud mitmeid uusi projektipõhiseid suundi. Tähtsaimaks ja üheks suuremaks algatuseks on Konstantin Pätsi ausamba püstitamine koostöös Linnavalitsusega. 2021. aasta juunis saabus Rootsist graniiditahukas, mille kallal kujur ja kiviraidur alustasid tööd. Mälestusmärgi lõplik valmimine on kavandatud 2022 aasta teise poolde. Uus algatus on riigivanemate mälestamiseks riigivanemate kodukohtadesse mälestusplaadiga pinkide asetamise. Esimene on planeeritud 2022 aastasse riigivanem Juhan Kuke kodu ees Nõmmel. Samuti algatasime Konstantin Pätsi mälestades 2022 juunis, augustis uusasundustalude konverentsi ja Suursool piduliku tähistamise koostöös Eesti Vabaõhumuuseumiga ja Suursoo külaseltsiga.

2021 aastast asuvad asjaajamisse dokumendid, arhiiv ja museaalid Haabersti linnaosa rendipinnal. Saadud pind on siiski niivõrd väike, et see on sisuliselt hoiuruum. Oleme saatnud kirjad Kultuuriministeeriumisse, riigikantseleisse, teavitanud presidendi kantseleid meie olukorrast. Postimehes ilmus artikkel. Juhatus tegeleb uute pindade ja rahastuse otsimisega aktiivselt.

Esialgu on eesmärgiks leida ajutine hoiuruum museaalidele, kuid tegeleda edasi muuseumivarale laiema vaatajaskonna ligipääsuga näitusepindade otsimisega. Senine muuseumi pidev kolimine on takistanud muuseumivarade korrastamist ja kasutamisvõimalust ja ligipääsu uurijate poolt.

2021.aastast on juhatus neljaliikmeline. Juhatus ei valinud seekord esimeest sest põhimäärus järgi valib juhatus enda seast juhataja. Juhtimine on demokraatlik ja suuremad otsused võetakse vastu hääletamise läbi. Juhatuse töö paremaks koordineerimiseks oleme jaganud ülesanded liikmete vahel järgnevalt : Marika Oja tegeleb õnnitlustega, Jaan Audru on meil lippur ja transpordi abi, protokollija, tegevjuht Tiina Saksakulm-tegeleb dokumentatsiooni-aruandluse ja kommunikatsiooniga ja finants kontrolliga jm .Trivimi Velliste tegeleb põhiliselt Pätsi ausamba aruandlusega.

Koostöö

Jätkub koostöö Riigikantselei protokolliosakonnaga, Eesti Panga muuseumiga, Välisministeeriumi arhiiviga, SA Jaan Poska mälestusfondiga, Muinsuskaitse seltsiga, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liiduga, Eesti represseeritute abistamise fondi ja Muuseumiühingu ja ICOM-ga

Finantstegevus

Iga aastast tegevustoetust Presidendi kantseleist saime 2021 aastal 13 102 eurot, mida vähendatakse alates 2022 aastast 2 500 euro võrra, mis teeb keeruliseks üüri tasumise ja samuti põhitegevuse kavandamise. Edaspidi saab seda teha vaid läbi projektide ja sihtotstarbeliste toetuste. Siiani oleme projektipõhiselt lisaraha saanud Mementolt.

Tegevustoetuse raha kasutame vastavalt oma koostatud eelarvele, mille kohta anname aru Presidendi kantseleile. Presidendi monumendi korjandusraha ligi 15000 eurot seisab omaette kontol ja seda saab kasutada pärast monumendi püstitamist ja kavas on seda sihtotstarbeliselt kasutada.

Edasi kestab hea koostöö nii Presidendi kantselei kui Riigikantseleiga, välisministeeriumiga. Möödunud aastal toimus kuus juhatuse koosolekut ja üks üldkoosolek. Kõik juhatuse koosolekud on protokollitud.

Meie koduleht asub uuel aadressil www.riigivanematemuuseum.ee

Kokkuvõttes suutsime täita kõik plaanilised ülesanded vaatamata pandeemiale. Meie ühingut teatakse hästi, seda tõestavad rohked kutsed paljude ametkondade poolt, samuti info ja kontaktide otsingud. Oleme leidnud kajastust nii kirjutavas ajakirjanduses kui televisioonis. Suur tänu meie headele aktiivsetele liikmetele, kes on toetanud juhatuse ettevõtmisi. Hoiame kokku, austame ja usaldame ka oma koostööpartnereid.

Soovin kõigile tervist, energiat ja tegutsemislusti ning palju värskeid ideid.

Tiina Saksakulm
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum tegevjuht
Tallinnas 13. mai 2022.a.

Tagasi ülesse