MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2010. aasta tegevuse ülevaade

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2010. aasta tegevuse ülevaade

Mittetulundusühingul Konstantin Pätsi Muuseum on 31. detsembri 2010. a seisuga 60 liiget, neist 4 välisliiget. Ühingul on 5-liikmeline juhatus: juhatuse esimees, esimehe asetäitja ehk tegevjuht ja kolm liiget.

Mittetulundusühing on toiminud vastavalt juhatuse koostatud ja üldkoosolekul kinnitatud tegevuskavale. Ürituste plaan avaldatakse kodulehel ja seda korrigeeritakse vajaduse järgi. Tegevuse kavandamisel jälgitakse ühingu põhikirjalisi eesmärke ja juhatuse koostatud ning üldkoosolekul kinnitatud eelarveprojekti. 2010. aasta tegevuse rahaliseks katteks kasutati aasta algul kahe kuu jooksul 2009. a jääki raamatumüügist ja liikmemakse, ülejäänud kümne kuu planeeritud kulutused kaeti riigieelarvelise presidendikantselei rahastu toetusega, projektipõhiste toetustega kultuuriministeeriumilt, kultuurkapitalilt ja Tallinna linnalt ning annetustega organisatsioonidelt ja üksikisikutelt.

2010. aasta oli Jaan Poska aasta seoses 90 aasta möödumisega Tartu rahu sõlmimisest ja Jaan Poska surmast. Sel puhul avati temaatiline fotonäitus Eesti muinsuskaitse seltsi ruumes, korraldati mälestustalitused kirikus ja Poska perekonna haual, peeti ajalookonverents ja esitleti mahukat artiklite kogumikku „Jaan Poska oma ja meie ajas“. 527-leheküljeline koguteos anti välja koostöös Tallinna Linnaarhiiviga. Koguteose 1200-lisest tiraaþist 600 eksemplari anti müügile Raamatutrükikojale ja Rahva Raamatule, 100 eksemplari müüdi haridus- ja teadusministeeriumile, 150 raamatut anti üle Tallinna Linnaarhiivile, 20 raamatut müüdi konverentsi külalistele, 300 raamatut jagati kinkeeksemplaridena autoritele, sponsoritele, Poska sugulastele Eestis ja Rootsis, arhiividele, ajaloolastele ning koostööpartnereile, 30 eksemplari jäeti reservfondi. Trükikulud, autoritasud ja lepingud tasuti õigeaegselt, aruanded raha kasutamisest on tähtajaliselt üle antud. Jaan Poskaga seotud üritused ja koguteose avaldamine on MTÜ 2010. aasta kõige mahukam ja silmapaistvam osa.

Peale Jaan Poskale pühendatud konverentsi peeti 2010. aastal veel kaks konverentsi riigivanemate Jüri Jaaksoni 140. ja Juhan Kuke 125. sünniaastapäeva puhul. Riigivanemate Jüri Uluotsa 120. ja Otto Strandmani 135. sünniaastapäeva tähistati pidulike vestluskoosolekutega. Vabariigi aastapäeval, president Pätsi küüditamise 70. aastapäeval ja tema ümbermatmise 20. aastapäeval, samuti riigivanem Aleksander Varma 120. sünniaastapäeval peeti mälestustalitused Tallinna Metsakalmistul, haudadel süüdati küünlad ja asetati pärjad-kimbud. Tehti kaks bussiväljasõitu: Väike-Maarja vallas Käru külas viidi läbi Juhan Kuke auks pidulik talitus muusikaliste ettekannetega ja Narvas Aleksandri kirikus kõigi Eesti riigivanemate auks piiskoplik jumalateenistus koos kontserdiga. Külastati ka Kuusalu vallas Viinistul Aleksander Varma sünnipaika ja kunstimuuseumi, samuti Gustav Ernesaksa kortermuuseumi Tallinnas. Aasta lõpus tähistati piduliku koosolekuga ka MTÜ 15. sünniaastapäeva.

Teavet avalikest üritustest anti edasi interneti kaudu ja pressiteadetena nii TV-kanalites kui raadios avaldamiseks. Riigivanemate juubeliürituste, konverentside ja aktuste puhul levitati kaunilt kujundatud ja trükitud kutseid. Ürituste läbiviimiseks üüriti ruume ja kutsuti esinema muusikuid.

Vabariigi aastapäevaks avati MTÜ koostatud rändnäitus „ President Konstantin Pätsi elu ja töö“ Rakvere põhikoolis ning fotonäitus „Eesti Vabariik 90“ Tallinnas Konstantin Pätsi sanatoorses koolis.

Koostöös Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Memento ja Eesti Lipu Seltsiga osaleti 9. märtsi Tallinna pommitamise, 25. märtsi suurküüditamise ja juuniküüditamise leinatalitustel ning lipupäeva üritusel, võeti osa koristustalgutest Tallinnas Kaitseväekalmistul ja Narva vangilaagri kalmistul. Sügisel korrastasid MTÜ liikmed omaalgatuslikult silmapaistva ühiskonna- ja usutegelase Nikolai Pätsi hauaplatsi Siselinna Nevski kalmistul. Küünlaid ja lilli on traditsiooniliselt asetatud riiklikel pühadel Vabadussõja võidusambale, reaalkooli Poisile, Linda kujule ning president Pätsi ja president Meri büstide juurde Kadriorus.

Alustati koostööd Tallinna Kinomajaga ja viidi läbi temaatiline filmiõhtu, mil vaadati Mark Soosaare filmi „Riigivanem“, kohtuti autoriga ja arutleti filmi üle.

MTÜ üritused on jäädvustatud videofilmidele ja fotokroonikasse, kodulehele on lisatud kõnesid ja artikleid. Foto- ja filmiarhiivi kõrval on tublisti täienenud raamatukogu ning dokumendiarhiiv.

Aasta jooksul on peetud kuus juhatuse koosolekut, neist kolm koos revisjonikomisjoni liikmega, ja üks üldkoosolek.

Asjaajamist ja kassat peab lepingu alusel tegevjuht. Bilansi koostamiseks kasutatakse raamatupidamisteenust. Asjaajamise materjalid ja dokumendid asuvad tegevjuhi kodu-kontoris, Ajaloomuuseumi hoiuruumis ja ajutiselt Pirita-Kose sanatoorses koolis ühes kasutamata ruumis. Ruumide rentimiseks puuduvad siiani vahendid.

2010. aasta riigieelarvelise toetusega on tasustatud tegevjuhi tööd, kasutatud lepingulisi abijõude ning kaetud tegevuskulud. Moraalselt on MTÜ-d toetanud presidendikantselei ja riigikantselei, ka ühiskonnalt on saadud positiivset tagasisidet ning huvi MTÜ tegevuse vastu kasvab pidevalt.

Vaatamata ruumide puudumisele ja sellest tingitud museaalse töö soikumisele on MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum elujõuline ja kindlalt toimiv kodanike organisatsioon.

Elle Lees
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi tegevjuht

Tagasi ülesse